Điều khoản bảo mật

Tài liệu này "Chính sách bảo mật của dữ liệu cá nhân" (sau đây - Chính sách bảo mật) xác định thủ tục thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin mà Công ty tài chính nhận được từ Người dùng trên tài nguyên Internet: www.acotienroi.vn(sau đây gọi tắt là được gọi là Trang web) và sử dụng ứng dụng Di động của nó. Chính sách bảo mật áp dụng cho Trang web, tất cả các tên miền phụ của Trang web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Công ty tài chính thông qua Trang web và Ứng dụng dành cho thiết bị di động của nó.

Chính sách bảo mật này áp dụng trực tiếp cho Trang web này và / hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động và thông tin nhận được với sự trợ giúp của họ. Chính sách bảo mật không áp dụng cho bất kỳ trang web nào khác và không áp dụng cho tài nguyên Internet của bên thứ ba có thể đề cập đến Trang web và từ đó liên kết đến Trang web cũng như liên kết từ Trang web này đến các trang Internet khác.

1. ĐỊNH NGHĩA

Các điều khoản sau được sử dụng trong Chính sách bảo mật này:

"Công ty tài chính" - Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hải Long, cung cấp các dịch vụ tài chính.

"Quản trị trang web" nghĩa là nhân viên của Công ty tài chính được ủy quyền quản lý trang web, hành động thay mặt cho Acotienroi, tổ chức và thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân, cũng như xác định mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, thành phần dữ liệu cá nhân phải xử lý, hành động hoặc hoạt động được thực hiện với dữ liệu cá nhân.

"Dữ liệu cá nhân" nghĩa là mọi thông tin liên quan đến một cá nhân được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc xác định bởi một cá nhân (một chủ đề dữ liệu cá nhân).

"Xử lý dữ liệu cá nhân" có nghĩa là bất kỳ hành động (thao tác) hoặc tập hợp hành động (hoạt động) nào được thực hiện bằng các công cụ tự động hoặc không sử dụng các dữ liệu cá nhân như thu thập, ghi, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, cập nhật (cập nhật, sửa đổi) , sử dụng, chuyển giao (phân phối, cung cấp, truy cập), khử danh, chặn, xóa, hủy dữ liệu cá nhân.

"Bảo mật dữ liệu cá nhân" là yêu cầu bắt buộc đối với Quản trị viên hoặc những người khác có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân để ngăn chặn sự phổ biến của họ mà không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân hoặc cơ sở pháp lý khác.

"Người dùng trang web" là người có quyền truy cập vào Trang web qua Internet và sử dụng Trang web để có được các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Công ty tài chính thông qua Trang web.

"Cookie" là một mẩu dữ liệu nhỏ được máy chủ web gửi và được lưu trữ trên máy tính của người dùng mà trình duyệt web hoặc trình duyệt web gửi tới máy chủ web mỗi lần trong yêu cầu HTTP khi họ cố gắng mở trang của trang web tương ứng.

"Địa chỉ IP" là địa chỉ mạng duy nhất của một nút trong mạng máy tính được tạo bằng giao thức IP.

"Ứng dụng dành cho thiết bị di động" - phần mềm được thiết kế để vận hành dịch vụ Trang web trên thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng) của Người dùng.

2. QUY ĐỊNH CHUNG

2.1. Chính sách bảo mật này quy định các nghĩa vụ của Quản trị trang web không tiết lộ và bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân mà Người dùng cung cấp theo yêu cầu của Quản trị trang web khi đăng ký trên Trang web hoặc khi đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ từ Công ty tài chính.

2.2. Việc sử dụng trang web của Người dùng có nghĩa là chấp nhận Chính sách bảo mật này và các điều khoản xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng. Trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật, Người dùng phải ngừng sử dụng Trang web.

3. ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

3.1. Dữ liệu cá nhân được ủy quyền để xử lý theo Chính sách bảo mật này do Người dùng cung cấp bằng cách hoàn tất biểu mẫu đăng ký trên Trang web trong phần đăng ký và bao gồm các thông tin sau:

 • - Tên đầy đủ của Người dùng;
 • - ngày, tháng, năm và nơi sinh;
 • - quốc tịch của người dùng;
 • - số hiệu của người nộp thuế;
 • - Điện thoại liên lạc của Người dùng;
 • - địa chỉ e-mail (e-mail);
 • - nơi đăng ký / nơi cư trú của Người dùng;
 • - số tài khoản thẻ (ngân hàng) trong tổ chức ngân hàng.

Trong lúc truy cập ứng dụng, bạn cũng có thể xử lý dữ liệu sau:

 • - tin nhắn ngắn (đọc)
 • - tài khoản đã đăng ký trên thiết bị
 • - danh bạ
 • - lịch
 • - tệp trên ổ đĩa (nhận danh sách tên tệp, kích thước tệp, ngày tạo)
 • - danh sách các ứng dụng đã cài đặt
 • - Thuộc tính thẻ SIM
 • - truy cập vào máy ảnh
 • - Định vị địa lý thiết bị
 • Quản trị trang web có quyền yêu cầu thêm thông tin nếu cần thiết.

3.2. Công ty tài chính bảo vệ dữ liệu được tự động truyền trong khi xem các đơn vị quảng cáo và khi truy cập các trang mà tập lệnh thống kê của hệ thống ("pixel") được cài đặt:

Địa chỉ IP;

thông tin từ cookie;

thông tin về trình duyệt (hoặc chương trình khác cung cấp quyền truy cập vào hiển thị quảng cáo);

thời gian truy cập;

địa chỉ của trang nơi đơn vị quảng cáo được đặt;

referrer (địa chỉ của trang trước).

Việc tắt cookie có thể dẫn đến việc không thể truy cập vào các phần của Trang web yêu cầu ủy quyền.

3.3. Trang web thu thập số liệu thống kê về địa chỉ IP của khách truy cập. Thông tin này được sử dụng để xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, để kiểm soát tính pháp lý của các khoản thanh toán tài chính.

3.4. Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác không được chỉ định ở trên (lịch sử dịch vụ nhận được, các trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng, v.v.) đều phải lưu trữ an toàn và không phân phối, trừ khi được cung cấp trong cl. 5.2. và 5.3. Chính sách bảo mật này.

3.5. Bán sản phẩm và dịch vụ trên các trang đối tác - một số sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi Công ty tài chính có thể được liên kết với các trang web khác. Thông tin cá nhân mà Người dùng cung cấp cho các trang web đó có thể được chuyển đến Quản trị Trang web để cung cấp trực tiếp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Công ty Tài chính. Thông tin cá nhân như vậy cũng phải được bảo vệ theo Chính sách bảo mật này.

4. MỤC TIÊU THU THẬP THÔNG TIN CÁ NH N CỦA NGƯỜI DÙNG

4.1. Dữ liệu cá nhân của người dùng Việc quản trị trang web có thể sử dụng cho các mục đích:

 • - xác định Người dùng đã đăng ký trên Trang web, để xử lý đơn đăng ký và (hoặc) tham gia Thỏa thuận dịch vụ với Công ty tài chính.
 • - cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào các tài nguyên được cá nhân hóa của Trang web.
 • - thiết lập liên lạc với Người dùng, bao gồm gửi thông báo, yêu cầu liên quan đến việc sử dụng Trang web, dịch vụ hiển thị, yêu cầu xử lý và ứng dụng từ Người dùng.
 • - Xác định vị trí của Người dùng để bảo mật, ngăn chặn gian lận.
 • - Xác nhận tính xác thực và đầy đủ của dữ liệu cá nhân do Người dùng cung cấp.
 • - tạo tài khoản, nếu Người dùng đã đồng ý tạo tài khoản.
 • - thông báo của Người dùng trang web về trạng thái của mối quan hệ theo Thỏa thuận dịch vụ với Công ty tài chính.
 • - xử lý và nhận thanh toán.
 • - cung cấp cho Khách hàng sự hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật hiệu quả trong trường hợp có vấn đề liên quan đến việc sử dụng Trang web.
 • - cung cấp cho Người dùng sự đồng ý của mình, các ưu đãi đặc biệt, cổ phần, thông tin về giá, thuế quan và giá cả, bản tin và các thông tin khác thay mặt cho Công ty Tài chính hoặc thay mặt cho các đối tác của mình.
 • - thực hiện các hoạt động quảng cáo với sự đồng ý của Người dùng.
 • - cấp quyền truy cập cho Người dùng cho các trang web hoặc dịch vụ của các đối tác của Công ty Tài chính để nhận được các sản phẩm, bản cập nhật và dịch vụ.
 • - để cải thiện dịch vụ của Người dùng bằng các dịch vụ của Trang web.

4.2. Bằng cách chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật này, Người dùng xác nhận sự đồng ý của mình với việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này.

5. PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐIỀU KHOẢN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NH N

5.1. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng được thực hiện mà không có bất kỳ giới hạn thời gian nào, bao gồm cả trong các hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân sử dụng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các phương tiện đó.

5.2. Người dùng đồng ý rằng Quản trị trang web có quyền chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba, trong các dịch vụ chuyển phát nhanh, tổ chức bưu chính, nhà khai thác viễn thông, cố vấn pháp lý, kiểm toán viên, người điều hành và những người được ủy quyền khác, chỉ nhằm mục đích đáp ứng các điều khoản của thỏa thuận giữa Công ty Tài chính và Người dùng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, với điều kiện bắt buộc để tuân thủ các yêu cầu của bên thứ ba đó về bảo mật và tính bảo mật của người dùng dữ liệu cá nhân.

5.3. Dữ liệu cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao cho các cơ quan được ủy quyền của chính phủ Ukraine chỉ trên cơ sở và theo thứ tự được thành lập theo pháp luật của Ukraine.

5.4. Trong trường hợp mất hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân, Quản trị trang web thông báo cho Người dùng về việc mất hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân đó.

5.5. Việc quản trị trang web có các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng khỏi bị truy cập trái phép hoặc vô tình, hủy, sửa đổi, chặn, sao chép, phân phối cũng như các hành động bất hợp pháp khác của bên thứ ba.

5.6. Quản trị trang web cùng với Người dùng thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn tổn thất hoặc các hậu quả tiêu cực khác gây ra do mất hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người dùng.

6. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

6.1. Người dùng có nghĩa vụ:

 • - Cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân cần thiết để sử dụng Trang web và nhận sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty Tài chính.
 • - Cập nhật, bổ sung thông tin được cung cấp về dữ liệu cá nhân trong trường hợp thay đổi thông tin này.

6.2. Quản trị trang web có nghĩa vụ:

 • - Sử dụng thông tin nhận được dành riêng cho các mục đích quy định tại khoản 4 của Chính sách bảo mật này.
 • - Đảm bảo thông tin bí mật không được công khai, không được tiết lộ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Người dùng và cũng không bán, trao đổi, xuất bản hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác của Người dùng, ngoại trừ mục 5.2. và 5.3. Chính sách bảo mật này.
 • - Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân của Người dùng theo quy trình thường được sử dụng để bảo vệ thông tin đó trong doanh nghiệp hiện có.
 • - Chặn dữ liệu cá nhân liên quan đến Người dùng có liên quan từ thời điểm yêu cầu hoặc yêu cầu của Người dùng hoặc người đại diện hợp pháp hoặc cơ quan được ủy quyền của mình để bảo vệ quyền đối tượng của dữ liệu cá nhân trong thời gian xác minh, trong trường hợp tiết lộ dữ liệu cá nhân không đáng tin cậy hoặc bất hợp pháp hành động.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

7.1. Việc quản trị trang web không hoàn thành nghĩa vụ của mình sẽ chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh của Người dùng liên quan đến việc lạm dụng dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật của Ukraina, ngoại trừ các trường hợp được cung cấp trong mục 5.2., 5.3. và 7.2. Chính sách bảo mật này.

7.2. Trong trường hợp mất hoặc tiết lộ Thông tin Bí mật, Quản trị Trang web không chịu trách nhiệm nếu thông tin bí mật này:

 • - Trở thành miền công cộng trước khi mất hoặc tiết lộ.
 • - Nó đã được nhận từ một bên thứ ba cho đến khi nó được quản lý trang web nhận.
 • - Nó được tiết lộ với sự đồng ý của Người dùng.

8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

8.1. Trước khi nộp đơn lên tòa án với yêu cầu tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ giữa Người dùng và Quản trị Trang web, bắt buộc phải nộp đơn yêu cầu (văn bản đề nghị giải quyết tranh chấp tự nguyện).

8.2. Người nhận khiếu nại trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được khiếu nại, sẽ thông báo cho người nộp đơn bằng văn bản về khiếu nại về kết quả kiểm tra khiếu nại.

8.3. Nếu không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được chuyển đến cơ quan tư pháp theo pháp luật hiện hành của Ukraine.

8.4. Đối với Chính sách bảo mật hiện tại và các mối quan hệ giữa Người dùng và Quản trị trang, pháp luật hiện hành của Ukraine được áp dụng.

9. ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG

9.1. Quản trị trang web có quyền thực hiện các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này mà không có sự đồng ý của Người dùng.

9.2. Chính sách bảo mật mới có hiệu lực từ thời điểm nó được đăng trên trang web, trừ khi được quy định khác trong phiên bản mới của Chính sách bảo mật.

9.3. Bất kỳ đề xuất hoặc câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này sẽ được báo cáo trong phần "LIÊN HỆ".

9.4. Chính sách bảo mật hiện tại được đăng trên trang tại: “Chính sách bảo mật”